Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thuỷ năm 2023

2/10/2023 2:30:26 PM
1. Chỉ tiêu: 81 2. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn 3. Thời gian nhận phiếu đkdt: 30 ngày từ ngày thông báo
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/tuyendung1-20230210022548-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/tuyendung2-20230210022555-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/tuyendung3-20230210022600-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/tuyendung4-20230210022605-e.jpg
Media/2009_gdth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202302/Images/tuyendung5-20230210022610-e.jpg

 

Tin liên quan